ข้อมูลพื้นฐาน

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2

ที่อยู่ : 297  หมู่ที่  1  ตำบลเขาโจด  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71220

สังกัด : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

พิกัด : เอ็นเอส  189377

โทรศัพท์ : 065-5926298

E-mail: mitmaulchon@gmail.com

สีประจำโรงเรียน : เขียว - ขาว

                  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นสมอพิเภก

                  

เปิดการสอน: ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    ปัจจุบัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 มีนักเรียนจำนวน 84 คน ชาย 42 คน หญิง 42 คน  ครูตำรวจตระเวนชายแดน  7 นายครูอัตราจ้าง 1 คน ผู้ดูแลเด็ก 1 คน ครูจ้างสอนขั้นวิกฤติ 1 คน ครูใหญ่คนปัจจุบันคือ  พันตำรวจตรี กฤษณัฎฐ์
สุวรรณสินธุ์

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนินไปทรงติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ  และทรงเยี่ยมราษฎร  จำนวน  3  ครั้ง  ดังนี้

    ครั้งที่ 1 ( 148 )  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม   พุทธศักราช 2538  ทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์จำปากรอบ     
    ครั้งที่ 2 ( 357 )  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547  ทรงปลูกมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย
    ครั้งที่ 3 ( 551 )  เมื่อวันที่  14  มกราคม  พุทธศักราช 2552  
    ครั้งที่ 4 ( 861 )  เมื่อวันที่   9  มกราคม  พุทธศักราช 2560

                              

    คณะกรรมการสถานศึกษา

 1. นายเจริญสุข      ลำใยรุ่งเรือง         ประธานกรรมการ

 2. พระอธิการ       เฉลิมพล ขันติธโร     กรรมการ

 3. นายสมชาย      บ้านกลางสมภพ        กรรมการ

 4. นายศักดา       ถิ่นนาสวน            กรรมการ

 5. นายบวร        บ้านกลางสิริ           กรรมการ

 6. นางจินตนา      บ้านกลางกำจร         กรรมการ

 7. นางสาววันเพ็ญ   เมืองมูล               กรรมการ

 8. ร้อยตำรวจตรี ธงไชย      ยวงลำใย      กรรมการ

 9. พันตำรวจตรี กฤษณัฎฐ์    สุวรรณสินธุ์     กรรมการ / เลขานุการ

 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา

 1. นายธงชัย        ประสิทธิ์สิงห์

 2. นายอรรถชัย      บุญมี

 3. นายสิทธิพงษ์      บ้านกลางสมภพ

 4. นางมุกดา         เอี่ยมเจริญ

 5. นายชิดชัย        กิจเสมอ

 6. นายธนชัย        บ้านกลางชื่นกมล

 7. นายอรรถชัย      บุญมี


    

 

ข้อมูลครู ตชด.และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2

ลำดับ

ยศ  ชื่อ     สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ทำหน้าที่

1

พ.ต.ต.กฤษณัฏฐ์     สุวรรณสินธุ์

ครู (สบ.๒)

ปริญญาตรี (รป.บ.)

    ครูใหญ่

2

ร.ต.ต.ธงไชย       ยวงลำใย

รอง สว.(ป.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนชั้น ป.1

3

ด.ต.นิธิศ           สามบุญชื่น

ผบ.หมู่

มัธยมศึกษาปีที่ 6

การงานพื้นฐานฯ

4

ด.ต.ดำรงณ์         บุญเทียน

ครู(ปท1)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนชั้น ป.2

5

จ.ส.ต.หญิงกาญจนา  กล่อมเกลี้ยง

ผบ.หมู่

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนชั้น ป.3

6

ส.ต.อ.พงษ์สรินทร์    พวงทอง

ครู(ปท1)

ปวส.

ครูผู้สอนชั้น ป.4

7

ส.ต.ท.หญิงวิมลรัตน์   ตุ๊คง

ครู(ปท1)

ปริญญาตรี (บช.บ.)

ครูผู้สอนชั้น ป.6

8

นายวีระ             ภุมรินทร์

ครูอัตราจ้าง

ปริญญาตรี  (ค.บ.)

ครูผู้สอนชั้น ป.5

9

นางสาวสุภามาศ       ประจวบพร

ผดด.

ปวช.

ครูผู้สอนชั้น อ.2

10

นางสาววราภรณ์       ชัชวาลย์

ครูอัตราจ้าง

ปริญญาตรี  (ค.บ.)

ครูผู้สอนชั้น อ.3

 

ทำเนียบครูใหญ่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2

ลำดับ

ยศ  ชื่อ     สกุล

ปฏิบัติหน้าที่

ย้ายออกเมื่อ

1

ส.ต.ท.สมบูรณ์      ขุนไชย

10 พ.ค.14

  9 พ.ค.15

2

ส.ต.อ.สฤษดิ์       ศรวัฒนา

10 พ.ค.15

30 เม.ย.17

3

จ.ส.ต.วิชาญ       สู้เสงี่ยม

  1 พ.ค.17

  5 เม.ย.18

4

จ.ส.ต.ธงชัย       นิยมสุจริต

  6 เมย.18

  8 เม.ย.20

5

ส.ต.อ.ศักดา       คันธะรักษ์

  9 เมย.20

  5 เม.ย.23

6

จ.ส.ต.สุธรรม      วุฒิสม

  6 เม.ย.23

10 เม.ย.24

7

ด.ต.สมยศ         สมบูรณ์พร้อม

11 เม.ย.24

10 พ.ค.25

8

จ.ส.ต.ประจักษ์     สุวรรณโชติ

11 พ.ค.25

  1 พ.ค.36

9

จ.ส.ต.เชาวลิต     เครือสุวรรณ

  2 พ.ค.36

  5 พ.ค.38

10

จ.ส.ต.วสันต์      ทองสร้อย

  6 พ.ค.38

15 พ.ค.40

11

ด.ต.กมล         จันทร์ศรี

 16 พ.ค.40

15 พ.ค.42

12

ด.ต.ชำนาญ       จิ๋วชูเวียง

 16 พ.ค.42

15 พ.ค.47

13

ด.ต.ประจักษ์      รอดผา

 16 พ.ค.47

15 พ.ค.49

14

ร.ต.อ.อธิพันธ์     ธนศรัญย์

 16 พ.ค.49

15 พ.ค.50

15

ด.ต.วิสิทธิ์        พูลเพิ่ม

 16 พ.ค.50

  9 ก.ค.52

16

พ.ต.ต.กฤษณัฏฐ์   สุวรรณสินธุ์

 10 ก.ค.52

-

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน