ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2

ที่อยู่ : 297  หมู่ที่  1  ตำบลเขาโจด  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71220

สังกัด : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

พิกัด เอ็นเอส  189377

โทรศัพท์ : 065-5926298

E-mail: mitmaulchon@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8

%8A%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8

%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99-2-105174671994486/?ti=as

Website :

    

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน