ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติความเป็นมา 

   โรงเรียนมิตรมวลชน 2 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2515 ที่บ้านตีนตก หมู่ 1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน เดิมบ้านตีนตก ไม่มีเส้นทางคมนาคม นอกจากเดินทางด้วยเท้า ทำให้บ้านตีนตก อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งได้แผ่ขยาย มาจากเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จนทางราชการต้องส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตระเวนชายแดนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7( กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ในปัจจุบัน ) มาประจำในพื้นที่ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น ราษฎรบ้านตีนตกเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเชื้อสายโป ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้  จึงต้องทำการสอนภาษาไทย ให้แก่เด็กชาวเขา 

    ต่อมากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้รับเงินพระราชทานในการก่อสร้างอาคารเรียนจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 61,150 บาท ( หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) และชมรมมิตรมวลชน ซึ่งมีพลอากาศตรีประเสริฐ  สัชฌุกร เป็นประธานชมรม ได้รวบรวมเงินในชมรมร่วมบริจาคเพิ่มเติม จำนวน 8,000 บาท( แปดพันบาทถ้วน )เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2516 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนในปี พ.ศ.2537 เขื่อนศรีนครินทร์ บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท( สี่หมื่นบาทถ้วน ) เพื่อซื้อที่ดินจากนางมุ้ย  บุตรโคตร จำนวน 10 ไร่ และในปี พ.ศ. 2560 ดาบตำรวจสมรักษ์  พรหมชนะ นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด ซื้อที่ดินจาก นางเลิกคำ ปรวัฒน์ธารา เพื่อทำกิจกรรมโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 1 ไร่ โรงเรียนจึงมีพื้นที่รวม 15 ไร่ 2 งาน 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเงิน  61,150   บาท 

ชมรมมิตรมวลชน ร่วมบริจาคสมทบทุน               8,000   บาท 

รวมเป็นทุนสร้างอาคารเรียน ใน พ.ศ. 2515        69,150   บาท

 

มูลนิธิเพื่อนศิลปิน  ซ่อมแซมอาคารเรียนสมเด็จย่าฯ ในปี พ.ศ. 2558 เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ในวโรกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มีพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สร้างอาคารอเนกประสงค์ ปี พ.ศ.2537

กลุ่มบริษัทสุราทิพย์ สร้างอาคารเรียน
ปี พ.ศ. 2538


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สร้างอาคารเด็กบ้านไกล
ปี พ.ศ.2548 (ปัจจุบันเป็นอาคารอนุบาล)

กลุ่มทักษิณสัมพันธ์ สร้างโรงอาหาร
ปี พ.ศ. 2549

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
สร้างอาคารสหกรณ์ ปี พ.ศ.2552

บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
ปูนนกอินทรีย์ สร้างอาคารห้องสมุด ปี พ.ศ.2554

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
สร้างอาคารบ้านพักครู ปี พ.ศ.2558


ชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สร้างอาคารพยาบาล ปี 2559

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ช่างกลปทุมวัน)
สร้างอาคารประชุม ปี พ.ศ. 2562

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน