รางวัลชมเชยการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ระดับจังหวัด

จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560

 

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนที่มีการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนดีเด่น

จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันดีเด่น (ด้านการผลิตพืช) 

จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2558

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการประกวดโรงเรียนที่มีผลงานด้านปศุสัตว์ดีเด่น

จากสำนักงานปศุสัตว์ เขต 7 ประจำปี 2555

 

 

โล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากกรมอนามัย  ประจำปี 2555

 

 

รับพระราชทานโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นชุมชน

ในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

จากกรมอนามัย ประจำปี 2555

 

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน