วิสัยทัศน์ : มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโดยเน้นความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ           ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ปรัชญาโรงเรียน : สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิผลความมั่นคง

คำขวัญโรงเรียน  :  มีวินัย  ใผ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำชุมชน

อัตลักษณ์ : สุขอนามัยดี  มีวิถีชีวิตพอเพียง

เอกลักษณ์ : เรียนรู้สู่อาชีพแบบชีวิตพอเพียง

    

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน