แผนที่การคมนาคมของโรงเรียน

 

 

แผนผังแสดงที่ตั้งและขอบเขต โรงเรียน ตชด.มิตรมวลชน ๒

 

 

 

 

แผนผังเส้นทางรับเสด็จฯ

 

                    

                             ข้อมูลรายละเอียดแผนผังเส้นทางเสด็จ ฯ


                1. ถวายรายงาน                           12. โรงอาหาร

                2. พระราชทานสิ่งของ                       13. ห้องสหกรณ์

                3. ห้องลงพระนามาภิไธย                     14. ห้องพยาบาล

                4. ห้องนักเรียนในพระราชานุเคราะห์             15. ห้องสมุด

                5. ห้องศิษย์เก่า รร.ตชด.                    16. ถวายรายงานโครงการเกษตร

                6. ห้องสาธิตการสอน                        17. หน่วยแพทย์พระราชทาน

                7. ห้องคอมพิวเตอร์                         18. เต็นท์ประชาชน

                8. ศาลาไอโอดีน                           19. สิ่งของทูลเกล้า

                9. ห้องตัดผม                              20. ฉายพระรูป 1

               10. ห้องฝึกอาชีพ                            21. ฉายพระรูป 2

               11. ห้องเด็กปฐมวัย

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน