โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

 

 

วัตถุประสงค์   เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหารในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2533

ครูผู้รับผิดชอบ   ด.ต.ดำรงณ์   บุญเทียน

หน่วยงานร่วมสนองงานโครงการ

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลำใย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

     โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมการดำเนินงาน

    - ให้นักเรียนดื่มน้ำเสริมไอโอดีนทุกวัน

    - ส่งเสริมให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร

    - เฝ้าระวังภาวะโรคขาดสารไอโอดีน

    - อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนด้านการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

    - รณรงค์ให้ประชาชนใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการการประกอบอาหารที่บ้าน

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน