โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

 

 

 

วัตถุประสงค์  สนับสนุนให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาต่อตามความสามารถ และไปช่วยพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2531

ครูผู้รับผิดชอบ   ร.ต.ต. ธงไชย   ยวงลำใย

หน่วยงานร่วมสนองโครงการ

    สำนักงานพระราชวัง

    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน กาญจนบุรี (ปัจจุบัน คือ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 )

    โรงเรียนประชามงคล

กิจกรรมการดำเนินงาน

    - คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่ศึกษาจบชั้น ป.6 ของโรงเรียน เพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
     ในพระราชานุเคราะห์ทุกปีการศึกษา

    - จัดอบรมประจำปีให้กับนักเรียนทุนฯ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

    - ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน

    - แนะนำด้านการศึกษา

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน