โครงการฝึกอาชีพ

 

 

 

วัตถุประสงค์   เพี่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี พ.ศ.2531

ครูผู้รับผิดชอบ   ส.ต.อ. พงษ์สรินทร์   พวงทอง

หน่วยงานร่วมสนองโครงการ

     วิทยาลัยสารพัดช่าง กาญจนบุรี

กิจกรรมการดำเนินงาน
     -
จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพให้กับนักเรียน
     - ส่งเสริมวิชาชีพให้กับเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
     - จัดจำหน่ายผลงาน และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน