โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

 

 

 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร  เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2526

ครูผู้รับผิดชอบ  ส.ต.ท.หญิง วิมลรัตน์  ตุ๊คง

หน่วยงานร่วมสนองงานโครงการ                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                     
     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี       
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                                                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1  

กิจกรรมการดำเนินงาน                                                                                             

     - อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครู

     - จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

     - สนับสนุนให้จัดทำสื่อการสอนในท้องถิ่น

     - จัดกิจกรรมวันสำคัญตามขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน

     - จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน

     - ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อจากโทรทัศน์ทางไกลเพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล

     - รณรงค์ส่งเสริมการอ่านหนังสือในห้องสมุดกับนักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน