โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

 

 

วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และทารกแรกเกิด ถึง 3 ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เด็กแรกเกิดรอดและมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการตามวัย เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2539                

ครูผู้รับผิดชอบ   ด.ต.ดำรงณ์   บุญเทียน

หน่วยงานร่วมสนองโครงการ                                                                                

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลำใย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

     โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

     หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี   

กิจกรรมการดำเนินงาน

     - ให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กขั้นพื้นฐาน (รับฝากครรภ์)

     - รณรงค์ให้ประชาชนร่วมดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

     - สนับสนุนอาหารเสริมและยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

     - ศึกษาวิธีการในการให้บริการที่เหมาะสม

     - ออกตรวจเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เดือนละ 1 ครั้ง

     - ให้คำแนะนำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

     - ลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี มีพัฒนาการ การเจริญเติบโตที่เหมาะสมตามวัย                                                                                                                                                                                          

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน