โครงการส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านงานสหกรณ์ให้แก่นักเรียน

ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2534

ครูผู้รับผิดชอบ   จ.ส.ต.หญิง  กาญจนา  กล่อมเกลี้ยง

หน่วยงานร่วมสนองโครงการ
     
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมการดำเนินงาน
     - 
จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ให้กับนักเรียน
     - จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงในการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย งานสหกรณ์
     - ส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพย์ (กระปุกออมสินแพะพระราชทาน)
     - นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานที่จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีปีการศึกษาละ 1 ครั้ง    

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน