โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

วัตถุประสงค์    เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2530

ครูผู้รับผิดชอบ   ร.ต.ต.ธงไชย   ยวงลำใย

หน่วยงานร่วมสนองโครงการ
     
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
      สำนักงานเกษตรพื้นที่สูง  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
      กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
      กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 132

กิจกรรมการดำเนินงาน
     - 
จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม
     - ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบริเวณพื้นที่โรงเรียน
     - ขยายผลการดำเนินงานการปลูกหญ้าแฝกให้กับประชาชนในพื้นที่
     - กิจกรรมการปลูกป่าบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนโรงเรียน
     - โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
     - ดำเนินการแยกกอพันธุ์หญ้าแฝกใส่ถุงเพาะชำในโรงเรือน เพื่อเตรียมปลูกขยายพันธุ์ และแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้าน
       เขตบริการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน