โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

 

 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปี โดยใช้ผลผลิตขึ้นเองในโรงเรียนมาประกอบเลี้ยง

เริ่มดำเนินการ    พ.ศ. 2523

ครูผู้รับผิดชอบ   ด.ต. นิธิศ   สามบุญชื่น

หน่วยงานร่วมสนองโครงการ

     สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

กิจกรรมการดำเนินงาน

     - จัดการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรให้กับนักเรียนได้ปลูกพืชผัก

     - ปลูกพืชผักหมุนเวียน เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอในการประกอบเลี้ยง

     - ปลูกพืชไร่ ประเภท ข้าวโพด และปลูกไม้ผลประเภท กล้วย มะละกอ ส้มโอ

     - กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นกองทุนอาหารกลางวัน  การเลี้ยงเป็ดเทศ

     - การเลี้ยงปลาดุก  และปลากินพืช   การเลี้ยงไก่ไข่   การเลี้ยงสุกร  การเลี้ยงกบ

     - การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผ่านระบบงานบัญชีสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

 

 

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน