ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญฯ
ข้อมูลพื้นฐาน


โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่น
ทุรกันดาร

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โครงการนักเรียนในพระะราชานุเคราะห
โครงการส่งเสริมสหกรณ์
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอาชีพ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บช.ตชด.
บก.ตชด.ภาค 1
บก.ตชด.ภาค 2
บก.ตชด.ภาค 3
บก.ตชด.ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.13
กก.ตชด.14
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.13

 

วีดิทัศน์อุทยานเแลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

นโยบายการปฎิบัติงาน

ประจำปี 2565

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

เมื่อ 110930 พ.ย. 64

ครูใหญ่และครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานฯ กสศ.

 

เมื่อ 021000 พ.ย.64 พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 และคณะ
รวม 4 นาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ฯ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมการรับเสด็จฯ
และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19

 

กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด


กิจกรรมการมอบหนังสือพระราชทาน

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

 

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน